กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2369
ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีวรรณ มีคุณ
จันทร์ชลี มาพุทธ
ไพรัตน์ วงษ์นาม
ราตรี กฤษวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู - - ภาระงาน
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานการทำงาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูจ้างสอนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 238 คน จาก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูจ้างสอน จำแนกตาม สถานภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขนาดสถานศึกษา และสัญญาจ้าง พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูจ้างสอนตามสถานภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดสถานศึกษา และสัญญาจ้าง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2369
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
57-70.PDF15.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น