กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2368
ชื่อเรื่อง: Embryonic Development of Saddleback Anemonefish, Amphiprion polymnus, Linnaeus (1758).
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kannika Chatchavalvanich
Pisut Mungkornkarn
Sukjai Rattanayuvakorn
Amara Thongpan
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: morphology
saddleback anemonefish
stage of embryonic development
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: The breeding pairs of saddleback anemonefish, Amphiprion polymnus Linnaeus (1758) were brought from the Gulf of Thailand and reared in the laboratory to observe their spawning behavior, eggs and embryonic development. The spawning was found to be all-year-round with the reproductive cycle between 14-21 days. The eggs were single and adhesive type, capsule shape, and light orange in color, measuring 1.9-2 mm in length and 0.9-1 mm in width containing both large and small fat globules. The process of embryonic development could be divided into 26 stages based on morphological characteristics of the developing embryo. The time elapsed of each embryonic developmental stage was recorded. Hatching took place 148±8 hours after fertilization. This report is the first published record on the morphological development of saddleback anemonefish embryo.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2368
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
A0804281359156435.pdf104.6 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น