กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2360
ชื่อเรื่อง: การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในรายวิชา 404401 บูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ : กรณีศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An integrated service learning technique (in 404401 integrated curriculum and instruction of specific subject) : A case study in library and information science program
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา - - การศึกษาและการสอน - - วิจัย
การสอนแบบบูรณาการ - - วิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษษศาสตร์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เรียนด้วยการบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตคณะศึกษษศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมแบบทดสอบปลายภาค และแบบประเมินผลการเรียนการสอนของคณะศึกษkศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่เรียนด้วยการบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริหารสังคมสูงกว่าเกณฑ์ 80% ที่กำหนดไว้ และผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการสอน การเขียนแผนกาสอน การเตรียมความพร้อมของผู้สอน การดำเนินการสอน ผลเรียน และควบคุมชั้นเรียน (2) ด้านทักษะ มีทักษะในการวางแผนการสอน การดำเนินการสอน การจัดกิอจกรรมเล่านิทาน การควบคุมชั้นเรียน การผลิตและใช้สื่อ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประเมินตนเอง และการคิด (3) ด้านเจตคติ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสอน การบริการสังคม และการสอน ด้วยเทคนิคการบริการสังคม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2360
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
5-14.PDF10.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น