กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2349
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบฉวยโอกาสบางสายพันธุ์ของสารสกัดเมทานอลจากรางจืด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The antimicrobial activity of a Methanol extract from Thunbergial laurifolia (L.) against some opportunistic gram negative bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: รางจืด (พืช)
สารต้านการติดเชื้อ
เม็ทธานอล
แบคทีเรียแกรมลบ
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn) ด้วยเมทานอลเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยาปฏิชีวนะคือ แอมพิชิลิน (ampicillin) และเตตราชัยคลิน (tetracycline) ในการยับยั่งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบฉวยโอกาส 6 สายพันธ์ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25913, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter bumannii และ Serratia marcessens ทำการวัดผลจากค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (minimum inhibitory concentration, MIC) ด้วยวิธี agar diffusion susceptibility test ซึ่งพบว่า สารสกัดจากรางจืดด้วยเมทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มฉวยโอกาสทุกชนิดที่นำมาทดสอบ โดยมีผลยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ได้ดีที่สุด ที่ค่า MIC เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมามีผลต่อการเจริญของ K. pneumoniae, S. marcescens, and P. mirabilis (ที่ค่า MIC เท่ากับ 40 mg/ml) และมีผลต่อ E.coli ATCC25913 และ A. baumannii น้อยที่สุด (ที่ค่า MIC เท่ากับ 80 mg/ml) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยาปฏิชีวนะ พบว่าสารสกัดรางจืดด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสบางสายพันธ์ได้ในระดับที่ต่ำกว่าแอมพิชิลินและเตตราชัยคลินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากรางจืดสามารถใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2349
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
8-17.PDF9.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น