กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2341
ชื่อเรื่อง: Fatty acid compositions in Thai marine sponges (Order Hadromerida)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Piyawan Srivilas
Kanpitcha Jaidee
Rawiwan Watanadilok
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Fatty acids
Spirastrellidae
Sponges - - Thailand
Tethyidae.Clionaidae
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Seven specimens of marine sponges (Order Hadromerida; Families Spirastrellidae, Tethyidae, and Clionaidae) were analyzed for their fatty acid compositions. The predominant compositions were 16:0, 20:5n3 and 22:6n3. Most of them were saturated (22.53-36.41%) and polyunsaturated (19.38-55.54%) fatty acids. The essential fatty acids, eicosapentaenoic acid or EPA (20:5n3) and docosahexaenoic acid or DHA (22:6n3), were found with the highest concentrations, KODA-13; 11.85±0.35% and LSNG-07; 24.36±0.52%, in non-polar lipid of Spira strella sp. and Spirastrella solida, respectively.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2341
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
109-117.PDF8.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น