กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2328
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorดุสิต ขาวเหลือง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:44Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:44Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2328
dc.description.abstractThis article explains about the context of multimedia and hypermedia which including the ways how to integrating multimedia and hypermedia for teaching and learning. As we advance towards a digital age, today’s technologies allow educators and students to integrate, combine, and interact with media far beyond what was previous possible. As the computer and the internet are very strongly integrated into every life and in education especially as well as in school education. A new method to teach for example teachers facilitate learning by encouraging active learning, guide learners to question their tacit assumptions, enhance learning environment, support student students-center, and coach them in the construction process. Therefore, we should think about some idea “integrating educational technology” which refers to the process of determining which electronic tools such as multimedia and hypermedia or which methods for implementing them are appropriate for given classroom situations and problems. The concept of multimedia refers to a combination of multiple media combined into a single whole. Indeed multimedia today is synonymous with a computer-based format that combines text, graphics, audio, and even video into single coherent, digital presentation. Hypermedia refers to linked media. Furthermore multimedia software in typically arranged in a hypermedia format that follows the learner to jump among these elements to follow his or her own learning style and personal curiosity. Multimedia and Hypermedia: How do they differ? Multimedia/hypermedia makes one’s experience as realistic as possible without actually being there. Multimedia/hypermedia encourages students to take responsibility for their own learning and support them to learn at their own pace. Multimedia/hypermedia provides for students participation in the learning experience, and allow the teacher to play more of a coaching role, moving around the classroom and supporting individual help to students. In this article we will explore the following types of multimedia/hypermedia: Multimedia kits, Interactive media, and Virtual reality. Because of some advantages as mentioned above we hope that the approach which integrating multimedia/hypermedia for teaching and learning will be applied into efficient instruction.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการสอนด้วยสื่อth_TH
dc.subjectระบบมัลติมีเดีย. สื่อการสอนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดียth_TH
dc.subjectโปรแกรมสื่อทางการศึกษาth_TH
dc.titleการบูรณาการใช้สื่อประสมและสื่อหลายมิติเพื่อการสอนและการเรียนรู้th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume18
dc.year2549
dc.journalวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education
dc.page29-44.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p29-44.pdf18.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น