กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2314
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of experiential training program on communicative english language instruction for elementary school teachers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
นิธิวดี ป่าหวาย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกอบรม
ครู - - การฝึกอบรม
ครูภาษาอังกฤษ - - การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ขั้นที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรม และขั้นที่ 4 การประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม ระยะที่ 2 การศึกษาผล การนำโปรแกรมการฝึกอบรมไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้การจัดกิจกรรม การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบประเมินทักษะการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่มีผลการประเมินความรู้ระดับปานกลาง (Intermediate) จำนวน 30 คน โดยใช้แผนการทดลองแบบ One group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1.ได้โปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบได้แก่ สภาพปัญหาและความจำเป็นของโปรแกรมการฝึกอบรมหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการฝึกอบรมและการวัดและประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพโปรแกรมการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าโปรแกรมการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 2. ผลการนำโปรแกรมการฝึกอบรมไปใช้ พบว่า 1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20 ของคะแนนเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 2) ทักษะการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับดี และ 3) ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีมีต่อโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2314
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p58-72.pdf4.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น