กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2311
ชื่อเรื่อง: เริ่มต้นอ่านเขียน : ย้อนคิดและเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้หนังสือในระดับปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Beginning to read and write: Rethinking and learning about literacy in early childhood
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การรู้หนังสือ
การศึกษาปฐมวัย
การอ่าน
การเขียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: คำว่า “ การรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย” นำมาใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือของเด็กอายุ 3-6 ปีในลักษณะการแสดงท่าทางเลียนแบบพฤติกรรมการอ่านเขียนหรือแสดงท่าทางคล้ายกำลังอ่านเขียนแม้ว่าเด็กจะยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นทางการ การรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยหมายถึงการที่เด็กแสดงพฤติกรรมการอ่านเขียนขั้นต้นและการที่เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรและเสียง ตัวหนังสือและภาพ คำและประโยค ความตระหนักเกี่ยวกับตัวอักษร ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร และการออกเสียงสะกดคำเบื้องต้น ซึ่งสังเกตได้การที่เด็กพยายามออกแบบข้อความสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ด้วยตนเอง รวมถึงการแทนที่คำด้วยพยัญชนะหนึ่ง สอง หรือสามพยัญชนะ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายวิธีการเรียนรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยและนำเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการทางการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย บทความนี้เริ่มโดยนำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือแรกเริ่มและการรู้หนังสือขั้นต้นระดับปฐมวัย มุมมองเกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนาการรู้หนังสือระดับปฐมวัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากการสอนภาษาแบบเดิม โปรแกรมการเตรียมความพร้อมทางการอ่าน การสอนภาษาแบบองค์รวม สู่ปรัชญาการรู้หนังสือที่มุ่งเน้นการอ่านเขียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย จากนั้นกล่าวถึงประเด็นขัดแย้งเกี่ยวกับการรับรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ช่วงท้ายของบทความนำเสนอแนวการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานแนวการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2311
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p15-31.pdf6.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น