กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2308
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสีตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Art of paining training curriculum development according to the art education teachers academic requirement
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเสริม วัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกอบรม
การวาดเขียน
ครูศิลปศึกษา - - การฝึกอบรม
ศิลปะ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะ ด้านการวาดภาพระบายสี” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะ ด้านการวาดภาพระบายสี ตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นครูผู้สอนศิลปศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 40 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. การสร้างหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทางวิชาการ กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กำหนดเนื้อหาของหลักสูตร วิเคราะห์ ผู้เข้าอบรม กำหนดกิจกรรมการฝึกอบรม และกำหนดการวัดและประเมินผล 2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 3. การทดลองใช้หลักสูตร และ 4. การประเมินหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติการทดลองที (t-test) ผลการศึกษาวิจัย 1.ได้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะ ด้านการวาดภาพระบายสี ที่มีคุณภาพประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี 2. ความหมายและความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลปะ 3. องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (ทัศนธาตุ) 4. รูปแบบการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 5. ทฤษฎีสี 6. การจัดภาพ และ 7. การวาดภาพระบายสี 2.ผลการประเมินหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 2.1 การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ คุณภาพระดับดี ผ่านเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดไว้ทุกประการ 2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผู้เข้าฝึกอบรม ด้วยการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผู้เข้าฝึกอบรม มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2308
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p128-139.pdf4.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น