กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2292
ชื่อเรื่อง: การวางแผนกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมธ งามกนก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: ปัญหาสำคัญของการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ การที่บุคลากรแต่ละหน่วยงานและแต่ละระดับ ขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ดังนั้น จึงต้องมีการแปลงเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดจากระดับองค์กร ลงไปสู่ระดับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ รวมทั้งลงไปถึงบุคลากรทุกคน เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ บทความนี้ นำเสนอความหมายและความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ วิธีการวางแผน กลยุทธ์ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัด วิธีการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล แนวคิด ข้อสังเกตและการนำไปใช้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2292
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf3.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น