กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2287
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมานพ แจ่มกระจ่าง
dc.contributor.authorสมพงษ์ บุญญา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2287
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต โดยสุ่มมาจำนวน 30 คน แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน ด้วยวิธีการจับคู่ กลุ่มทดลองได้การฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมี วินัยในตนเอง เป็นเวลา 3 วัน ๆ ละ 4 กิจกรรม โดยใช้เวลาในการฝึกกิจกรรมละ 100 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำประเภทหนึ่งตัวแปร ระหว่างกลุ่มละหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within – Subjects Variable) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม ผลการศึกษาค้นพบว่า 1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วงเวลาของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะหลังทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมในระยะติดตามผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยม มีค่าตำนิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะหลังทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการกระจ่างค่านิยมth_TH
dc.subjectการควบคุมตนเองth_TH
dc.subjectค่านิยมth_TH
dc.subjectจริยธรรมนักศึกษาth_TH
dc.subjectนักศึกษา - - การดำเนินชีวิตth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume7
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to study the effects of the implementation of value clarification on self-discipline of students, college of Agriculture and Technology Agriculture for life project. The sample used in this study consisted of 30 year students of certificate level, who were randomly selected and divided into two groups by using matched pair technique, 15 in the experimental group and another 15 in the control group. The experimental groups were trained with the valve clarification activities on self-discipline for three days with four sessions per day, each session lasted 100 minutes. As for the control group they were not trained with such activities. Data collection was divided into three phases; pre-experiment, post-experiment, and follow-up. Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within-Subjects Variable was the statistical device employed to analysis the data in order to compare the scores on self-discipline of the students who were trained with the value clarification activities and of the ones who were not trained with such activities. As the result of the study it was found that: 1. There was an interaction between the experimental method and the length of experimental time at the statistical significance of .05 2. The students who were trained with the value clarification activities were found on self-discipline higher than the ones who were not trained with such activities at the statistical significance of .05 3. During the follow-up period the students who were trained with the value clarification activities were found of having on self-discipline higher than the ones who were not trained with such activities at the statistical significance of .05 4. The students who were trained with the value clarification activities were found of having on self-discipline higher after the experiment than before the experiment at the statistical significance of .05 5. The students who were trained with the value clarification activities were found of having on self-discipline higher during the follow-up period than during the time before the experiment at the statistical significance of .05en
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of Education and Social Development
dc.page83-95.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p83-95.pdf4.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น