กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2286
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทร์ชลี มาพุทธ
dc.contributor.authorสราวดี เพ็งศรีโคตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์en
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.issued2544
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2286
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนารูปแบบโยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 135 คน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร และศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 108 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร เครื่องมีที่ใช้ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1)หลักการ และแนวคิด ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและการมีข้อตกลงร่วมกันในการทำงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 2) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาผู้ปกครองและพัฒนาโรงเรียน 3) ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมี 2 แบบ ได้แก่ แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล 5) บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมี 6 ด้านได้แก่ ด้านการอบนมเลี้ยงดูในฐานะผู้ปกครอง ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการอาสาสมัคร ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ และด้านการร่วมมือกับชุมชน 2. ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า รูปแบบ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการศึกษา - - การมีส่วนร่วมของบิดามารดาth_TH
dc.subjectการศึกษาปฐมวัย - - การมีส่วนร่วมของบิดามารดาth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษา
dc.titleรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยth_TH
dc.title.alternativeParental participation model in early childhood education managmenten
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume7
dc.year2544
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this research were to 1) develop the parent participation model in early childhood education management and 2) evaluate the parental participation model in early childhood education management in the school under the office of the basic education commission. The sample consisted of 135 parents, teacher, school administrators, and 18 key performances. The data were collected using questionnaire and interview. The model was evaluated by 108 parents, reaches and school administrators using the questionnaire and interviewed 19 key performances. The data were analyzed by means and standard deviation. The findings were as follows: 1. The parental participation model in early childhood management composed of 5 factors: 1) principle and concepts were the promotion of school-parent partnership and memorandum of understanding. 2) Objectives of the model were to develop children, parents and schools. 3) Parents’ participation pattern were formal informal participation. 4) parents’ participations were decision decision making, implementation and evaluation 5) parents’ participation roles were parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making and collaborating with community. 2. The model for parental participation in early childhood education management was evaluated at the high level.en
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of Education and Social Development
dc.page68-82.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p68-82.pdf5.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น