กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2283
ชื่อเรื่อง: สาระน่ารู้จากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีวรรณ มีคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู
บุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: According to the chapter 7 of National Education Act, 1999, Thailand have to promote development of a system for teachers and educational personnel to become a highly respected profession. In 2003, the Teachers and Educational Personnel Council Act was promulgated. After the promulgation of the act, teachers, administrators of educational institutions, educational administrators and other educational personnel shall have professional licenses as provided by the law. The professional stands and ethics will be developed by the Professional Commission.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2283
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
P31-40.pdf522.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น