กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2280
ชื่อเรื่อง: การประเมินความรู้และความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของครูในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ครู - - การฝึกอบรม - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2547
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูสอนวิชาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจำนวน 94 คน ด้วยการใช้สมการถดถอย Logit แยกศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการฝึกอบรมจำนวน 4 สมการ ได้แก่ ความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และประมง ผลจากการประเมินความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยแบบทดสอบทั้ง 4 หมวด พบว่าครูส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 38.89 ของคะแนนเต็ม) เพื่อพิจารณาแยกหมวด พบว่าครูมีพื้นฐานความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำมากเป็นอันดับที่ 1 ครูมีความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการจัดการทรัพยากรน้ำ มากเป็นอันดับที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรดิน ประกอบด้วย อายุการสอนรายวิชา ว411 ประสบการณ์ฝึกอบรม จำนวนข้อที่ตอบไม่ทราบจากแบบทดสอบหมวดทรัพยากรดิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ระดับคะแนนจากแบบทดสอบหมวดทรัพยากรน้ำและอายุของครู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ประกอบด้วย ประสบการณ์ฝึกอบรมและระดับคะแนนจากแบบทดสอบหมวดทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรประมง ได้แก่ ประสบการณ์ฝึกอบรม ผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า ในกรณีจัดฝึกอบรมด้านทรัพยากรที่มีปัญหาวิกฤติ เช่น ทรัพยากรน้ำ ควรเลือกครูที่มีอายุน้อยและมีพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำมาก่อน แต่กรณีที่จัดฝึกอบรมด้านทรัพยากรที่มีปัญหาเร่งด่วนหรือระยะยาวควรเลือกครูที่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรมมาก่อน ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยคัดเลือกครูที่มีความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแท้จริง และทำให้การอบรมมีประสิทธิภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2280
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p81-94.pdf12.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น