กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2272
ชื่อเรื่อง: องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: องค์กรอิสระ
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2551
บทคัดย่อ: ภาพรวมทางการเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังสามารถรวมไปถึงความหลากหลายของรูปแบบและบุคคลในการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งรัฐธรรมนูญที่เรายอมรับกันว่าเป็นกฏหมายแม่บทในการปกครองประเทศก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามบริบทที่เป็นสภาพแวดล้อมทางการเมือง นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฯ ประการหนึ่ง ได้กล่าวถึงหน่วยงานภาครัฐประเภทหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบให้การบริหารราชการทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2272
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
217-230.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น