กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2269
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems and Suggestion on Administration of the Project on Learning Together, Improving our Community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีวรรณ มีคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา - - การบริหาร
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2547
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ทบวงมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบันและพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 93 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ และคำถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, คะแนนเฉลี่ย, ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัญหาจำแนกตามประเภทสถาบันและพื้นที่ปฏิบัติงานพบว่าปัญหาการบริหารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน จำแนกตามประเภทสถาบันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และจำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานพบว่าปัญหาโดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสรรทรัพยากรและด้านการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับปรุงในด้านการวางแผน การประเมินผลและการจัดสรรทรัพยากร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2269
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p49-64.pdf11.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น