กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2265
ชื่อเรื่อง: Functional properties of cellulose powder prepared from rice straw.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Arpathsra Sangnark
Kullaya Limroongreungrat
Chokchai Ton
Faculty of Science
คำสำคัญ: Cellulose
Fiber plants
Rice
Straw
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: Multi-hydrogen peroxide process can improve all physical properties of rice straw. Rice straw quantity of 0.2% (w/v) provided maximum values of cellulose content, brightness, water holding capacity, and oil-binding capacity of prepared cellulose. The smallest particle of prepared cellulose (less than 0.075 mm) had less water holding capacity, oil binging capacity, redness (a*) than the biggest particle size (0.3-0.5 mm) while the smallest particle had more lightness (L*) than the biggest particle. An additional 5% of the smallest prepared cellulose particle gave the highest doughnut quality. Finally, the smallest particle size of cellulose with the increasing of water content from 50 to 60% of flour weight.Consumers scored the doughnut made by 10% of the smallest particle addition favorable when water was added at 60% of flour weight
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2265
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น