กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2250
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of art and culture for children and youth at The Art and Local Culture: Community Center, Rajabhat Rajanagarindra University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะ
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วิธีการดำเนินงานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2) การเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับการพัฒนาศิลปะจาก ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3) แนวทางในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นวิธีการที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกการสนทนากลุ่มการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะฯ ครูศิลปะผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมวิจัยพบว่า 1. การดำเนินงานพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่นราชภัฏราชนครินทร์มีการดำเนินการโดยจัดเป็นประจำต่อเนื่องไปตลอดปีรวม 19 ครั้งต่อปี ด้วยวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมเผยแพรความรู้ในรูปแบบนิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปลูกฝังอบรมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2. การเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมจากศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่นราชภัฏราชนครินทร์ได้รับองค์ความรู้ในด้าน ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ เทคนิคและการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.แนวทางในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นได้แก่ 1) จัดกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงและหลากหลาย 2) ส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับสังคมไทยและ 3) เน้นการมีส่วนร่วมขององค์การละองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2250
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p93-108.pdf18.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น