กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2241
ชื่อเรื่อง: ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความครุ่นคิดเกี่ยวกับตนด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงของวัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of encounter group on high self-consciousness of adolescents with alternative gender preferences
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
ศุภชัย บุญรักษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กลุ่มจิตสัมพันธ์
ความครุ่นคิดเกี่ยวกับตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จิตวิทยาวัยรุ่น
ตนเอง (จิตวิทยา)
วัยรุ่น
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความครุ่นคิดเกี่ยวกับตน ด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงของวัยรุ่นชาย อายุ 13-18 ปี ที่แสดงลักษณะความเป็นเพศชายและหญิงตรงข้ามกับลักษณะทางเพศของตน โดยคัดเลือกจากการตอบแบบประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงแล้วทำการทำความรุ่นคิดเกี่ยวกับตน โดยใช้มาตราวัดการสำนึกตนซึ่งพัฒนาจาก Self-Consciousness Scale ของ Fenigstein, Scherier and Buss (1975) ผู้ที่มีคะแนนความครุ่นคิดเกี่ยวกับตน (High Self-Consciousness) ในระดับค่าคะแนนที่สูงกว่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของคะแนนทั้งหมด และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 16 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง ได้รับการเข้ากลุ่มจิตสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตรวัดการสำนึกตน และโปรแกรมกลุ่มจิตสัมพันธ์ ทำการทดลองโดยจัดกลุ่ม จิตสัมพันธ์ 3 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่งโมง รวม 18 ชั่วโมง การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่มและทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีนิวแมน-คูลส์ การวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วัยรุ่นในกลุ่มที่เข้ากลุ่มจิตสัมพันธ์มีค่าคะแนนความรุ่นคิดเกี่ยวกับตนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนความรุ่นคิดเกี่ยวกับตนในกลุ่มทดลองระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2241
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p39-56.pdf21.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น