กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/224
ชื่อเรื่อง: กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shrimps, Mantis shrimps and Crabs along the marine ecosystem in the Marine Plant Genetic Conservation area, Mo Ko Samaesarn, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: พืชทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แนวปะการัง - - เกาะแสมสาร
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งและแนวประการังของเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จากการศึกษาพบตัวกุ้งและปูทั้งหมด 21 ชนิด ประกอบด้วยกุ้งที่อยู่ใน Infraorder Caridea ทั้งสิ้น 2 ชนิด ปูไม่แท้จริง (false crab) ที่อยู่ใน infraorder Anomura ทั้งสิ้น 1 ชนิด และปูแท้จริง ( true crab) ที่อยู่ใน infraorder Brachyura ทั้งสิ้น 18 ชนิด โดยตัวอย่างกุ้งทั้งหมดที่รวบรวมได้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ครอบครัว 2 สกุล 2 ชนิด ได้แก่ Palaemon sp. และ Alpheus euphrosyne ส่วนตัวอย่างปูไม่แท้จริง พบ 1 ชนิด ได้แก่ Petrolisthes larmarckii และปูใน Infraorder Brachyura พบทั้งสิ้น 8 ครอบครัว 14 สกุล 18 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวต่าง ๆ ได้แก่ Majidae, Portunidae, Eeiphiidae, Oziidae, Galenide, Xanthidae, Grapsidae, Sesarmidae และ Ocypodidae ทั้งนี้ปูส่วนใหญ่ที่พบจะอยู่ในครอบครัว Portunidae รองลงมาได้แก่ Xanthidae และ Grapsidae ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/224
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น