กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2237
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems in and needs for educational management of adult basic education of schools in factories in Bangkok Metropolitan area and suburbs
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปัญญา วงศ์จันทร์
สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา - - การบริหาร
การศึกษานอกระบบโรงเรียน - - กรุงเทพฯ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาภาพปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรมเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ งานการศึกษานอกโรงเรียน และผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง จำนวน 175 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและ ปลายเปิดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและความต้องการด้านจัดและบริหารทางการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่งานการศึกษานอกโรงเรียน กับผู้ใช้แรงงานต่อสภาพปัญหาด้านการจัดและการบริการทางการศึกษาสายสามัญโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่งานการศึกษานอกโรงเรียนกับผู้ใช้แรงงานต่อสภาพความต้องการด้านการจัดและการบริการทางการศึกษาสาย สามัญโยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2237
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p103-116.pdf1.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น