กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2227
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศรีวรรณ มีคุณ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2227
dc.description.abstractปัญหาสังคม (Social Problems) หมายถึง สภาวะที่มีผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก เป็นวิถีทางที่ไม่พึงปรารถนา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มีผลให้สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมรู้สึกเดือดร้อนและต้องการแก้ไข (พัทยา สายหู, 2540, หน้า211) ในสังคมทุก ๆ สังคม ซึ่งเป็นที่รวมของสมาชิกที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้ไม่มากก็น้อย แม้แต่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งสังคมยกย่องว่าเป็นปัญญาชน ซึ่งผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนให้รู้จักระเบียบและ กติกาของสังคมเป็นิย่างดีก็ยังไม่เว้นต่อสภาวะคุกคาม ของปัญหาสังคมและนับวันปัญหาสังคมในกลุ่มวัยรุ่น และนิสิตนักศึกษาจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะปัญหาทางสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและนิสิตนักศึกษาจึงเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขให้บรรเทาหรือหมดสิ้นไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectนักศึกษา - - การดำเนินชีวิตth_TH
dc.subjectปัญหาสังคมth_TH
dc.subjectวัยรุ่น - - การดำเนินชีวิตth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleปัญหาสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและนิสิตนักศึกษาth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume1
dc.year2548
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of Education and Social Development
dc.page17-24.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p17-24.pdf2.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น