กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2220
ชื่อเรื่อง: วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ผลพวงจากความทันสมัยแต่ไม่พัฒนา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The environmental crisis: The effects of modernization without development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดุสิต ขาวเหลือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
มลพิษ
สิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: This article describes the environment crisis that is more important issue in nowadays. A primary cause occur by human doing and the other ones take place by the policy that “the modernization without development”, therefore, the natural resources are reduced by useless, to be luxurious disease, and the natural disaster, especially more people have spend too much to consume over than their income. The declinations of the natural resources and the failure in developed country have reflected that the unsustainable way, which caused the trouble in quality of life. We have to conserve the environments or create ethics to save the natural resources, which the important method by carry out with sustainable development, we should proceed life by conform with nature, especially we must provide the lifelong education which integrated with formal education, nonformal education, and informal education that should emphasized in depth knowledge for specialist, generalist and have a public spirit, including need to support the Thai local wisdom. These solutions are the approaches to help, to protect, and recover them for the happiness in the Thai-style ways of life and set our country to be the modernization with development as perfected within Thai culture.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2220
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
P1-18.pdf3.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น