กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2218
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญดาว ใบเงิน
ฤทธี ชูเกียรติ
สมศจี ศิกษมัต
วรวรรณ จิรไกรศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การตัดสินใจ
บริการลูกค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค
สาขาเศรษฐศาสตร์
สินค้า - - การขนส่ง
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลาก ในจังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง ก่อนการเก็บข้อมูล ได้มีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่า เคยใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากหรือไม่ ถ้าใช่จึงจะทำการแจกแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตัวเอง จำนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา สำหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพันธ์คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรสมีบุตรมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป มีตำแหน่งงานเป็นหัวหน้างาน และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท จากากรวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า คุณภาพการบริการด้านรูปด้านรูปลักษณ์, ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการสามารถตอบสนอง, ด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก และด้านการให้ความมั่นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการที่ศึกษาจากปัจจัย 5 ด้านคือ รูปลักษณ์, ความน่าเชื่อถือ, การสามารถตอบสนอง, และการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลาก ในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง (r=.451, .417, .455 และ .580 ตามลำดับ) ส่วนด้านการให้ความมั่นใจ อยู่ในระดับต่ำ (r= .258) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2218
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
67-77.pdf3.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น