กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2213
ชื่อเรื่อง: บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรัตน์ แสดงหาญ
วุฒิกร เที่ยงธรรม
กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: บริการลูกค้า
พนักงานโรงแรม - - ชลบุรี - - พัทยา
สภาพแวดล้อมการทำงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรม ในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาบรรยากาศการทำงานภายในองค์การตามการรับรู้ของพนักงานโรงแรม ในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรม ในเขตพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี 3. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของพนักงานโรงแรม ในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรม ในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรม ในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ จำนวน 372 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามบัญชีรายชื่อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะห์สหพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1. บรรยากาศการทำงานภายในองค์การของพนักงานโรงแรม พบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านมาตรฐานเป็นอันดับแรก รองมาเป็นด้านโครงสร้างและด้านการเห็นคุณค่า 2. พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรม พบว่า พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเชื่อถือไว้วางใจเป็นอันดับแรก รองมาเป็นด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการและด้านการตอบสนองต่อผู้ให้บริการ 3. จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับบรรยากาศองค์การของพนักงาน พบว่าบรรยากาศองค์การมีความแตกต่างตามปัจจัยส่วนปัจจัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) 4. จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงาน พบว่า พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานมีความแตกต่างตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) 5. เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานพบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับพฤติกรรมการให้บริการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2213
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bbs2n2p15-27.pdf942.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น