กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2212
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพินแสง ยุนแซงวา
dc.contributor.authorฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
dc.contributor.otherวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:47Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:47Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2212
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน 79 ราย และกลุ่มตัวอย่างจากวิสาหกิจขนาดย่อม จำนวน 351 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมสาสตร์ ผลการวิจับ พบว่า 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีปัญหาระดับมากในด้านทุน ด้านการตลาด ด้านการเข้าถึงแห่งทุน ด้านภาษี ต้นทุนการผลิต/บริการ ด้านสาธารณูปโภค 2. ปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่มีปัญหาระดับมากในด้านต้นทุน ด้านความรู้ในการบริหารของผู้ประกอบการ ด้านการตลาดและด้านสาธารณูปโภค 3. ความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ต้องการการสนับสนุนอยู่ในระดับมากในทุกด้าน คือ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านระเบียบกฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจ ด้านการปรับปรุงระบบเข้าหาแหล่งทุน ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้านการเพิ่มการช่วยเหลือ และบริการพัฒนาธุรกิจด้านส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และด้านส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา และความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมจำแนกตามตัวแปรอิสระ พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มีวุฒิการศึกษา ระยะเวลาดำเนินกิจการ ประเภทวิสาหกิจ ต่างกัน มีสภาพปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีรูปแบบวิสาหกิจต่างกัน พบว่า มีสภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการส่งเสริมการลงทุน - - ลาวth_TH
dc.subjectธุรกิจขนาดกลาง - - ลาวth_TH
dc.subjectธุรกิจขนาดย่อม - - ลาวth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleสภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวth_TH
dc.title.alternativeProblems and needs for government support in potential development of small and medium enterprise in Houaphanh province, Laos people's Democratic Republicen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume5
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to investigate problems in business proceedings and the needs of government support for potential development of small and medium enterprises of Houaphanh province, Laos people’s Democratic Republic. The study was performed with 79 respondents who were entrepreneurs of medium sized enterprise and 351 respondents who were entrepreneurs of small enterprise. The data analysis was done using the statistical program for social science, and Microsoft Excel. The findings of this research are as following: 1. Most of the medium sized enterprises face high level of problems in term of capital, marketing, loan access, taxation, production cost, and inadequate infrastructure. 2. Most of the small entrepreneurs face the high and highest levels of problems in terms of capital, management, marketing and infrastructure. 3. Regarding needs of support from government, both small and medium sized enterprise need support from government at the level of high and highest for every factor including legal, loan access, new entrepreneur creation, help for development, and promotion for partnership between small, medium, and large enterprises. 4. Based on comparison between problems of business proceedings, needs of government support, and basic information of small entrepreneurs were significantly different by level of education, duration of doing business, and business categories at a level of statistical of significance of .05. Additionally, the problems of business proceedings and needs of government support were not significantly different by type of enterprise.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law
dc.page79-105.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
79-105.pdf2.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น