กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2210
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorไพฑูรย์ โพธิสว่าง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:46Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:46Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2210
dc.description.abstractรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสหวิทยาการที่มีขอบข่ายเนื้อหาสาระกว้างขวาง แต่วิชารัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะสำคัญที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างน้อย 5 ประการ คือ หนึ่ง เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ นโยบายสาธารณะที่เป็นผลผลิตของระบบการเมือง สองเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และกฎหมายของรัฐ สาม เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์การและทฤษฎีองค์การ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับข้อที่สี่ คือ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ สุดท้าย คือ เป็นวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าการมุ่งเน้นที่กำไร หากวิชาใดมีเนื้อหาสาระครบทั้งห้าประการนี้ ถือได้ว่าเป็น รัฐประศาสนศาสตร์ที่สมบูรณ์และเป็นรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อสังคมส่วนรวม ที่ครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์แบบth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารรัฐกิจth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleขอบข่ายและลักษณะของความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์โดยสังเขปth_TH
dc.title.alternativeScope and knowledge fo the public administration in brief
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume3
dc.year2554
dc.description.abstractalternativePublic Administration is an interdisciplinary subject which is broad in scope and rich in content. However , there are at least five important identities of Public Administration. First, as a subject , Public Administration is related to Politics and Policy which is the output of political system. Second , it is related to government and state law. Third, it is related to organization and organization theory. Fourth, related to the third, it is related to administration and management Last, its objectives are aim at society and social responsibility rather than profit. If and academic subject have all five identities, it would be held to be the thorough Public Administration and also the comprehensive, absolute and complete Public Administration for society.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law
dc.page115-140.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p115-140.pdf3.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น