กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2207
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of a e-learning usage model among undergraduates
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสรี ชัดแช้ม
ธีระ กุลสวัสดิ์
สมสิทธิ์ จิตรสถาพร
คำสำคัญ: การศึกษากับเทคโนโลยี
การเรียนการสอนผ่านเว็บ.
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สาขาการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2207
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
339-367.pdf2.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น