กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2203
ชื่อเรื่อง: การตลาดในอุตสาหกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การตลาด
สถานีโทรทัศน์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
โทรทัศน์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสร้างความพอใจการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จึงทำให้แนวคิดการตลาดเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในอุตสาหกรรมประเภทสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ดำเนินการโดยองค์กรเอกชนซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ และมีนโยบายเพื่อแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นหลัก ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เพื่อการจัดการบริหารเวลาในการออกอากาศให้เกิดรายได้ขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ และก่อให้เกิดกำไรสูงสุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2203
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
17-36.pdf848.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น