กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2200
ชื่อเรื่อง: ความรุนแรงในครอบครัว: มาตรการป้องกันและคุ้มครองแก้ไขด้านสังคมจิตวิทยา.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปกรณ์ มณีปกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว
จิตวิทยาสังคม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับสังคมไทย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนับวันจะยิ่งมากขึ้น เหยื่อของความรุนรงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กซึ่งไม่สามารถหาทางออกหรือจัดการได้เองเพียงลำพังในครอบครัว มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งสังคมต้องให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ถูกกระทำเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม อาจทำให้ครอบครัวแตกแยกและเกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมา และผู้ที่เติบโตมาท่ามกลางความรุนแรงในครอบครัวจะไปสร้างวงจรความรุนแรงในครอบครัวของตนเองต่อไปหากไม่ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขอย่างเหมาะสม มาตรการในการป้องกันและคุ้มครองแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความระเอียดอ่อนและยุ่งยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นจำนวนมาก การศึกษาหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์หาแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2200
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
209-221.PDF13.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น