กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2189
ชื่อเรื่อง: การสร้างตัวแบบทำนายการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Modeling to predict decision in continuing study for master's degree
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิดาการ สายธนู
จตุภัทร เมฆพายัพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาต่อ - - การตัดสินใจ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลในทางปฏิบัติจริง เพื่อหาตัวแปรที่มีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 224 คน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย จากนั้นจึงนำตัวแปร ที่ได้นี้ไปสร้างตัวแบบทำนายการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้วยการวิเคราะห์การจำแนก ผลการวิจัยพบว่ามีตัวแปรที่มี ความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อการสร้างตัวแบบ 8 ตัวแปร คือ เกรดเฉลี่ยสะสม การมีบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในครอบครัว สถานภาพทางครอบครัว ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม ความรู้และความชำนาญของคณาจารย์ และการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการทำงาน สำหรับตัวแบบที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีการแบ่งนิสิตไว้บางส่วน พบว่าเมทริกซ์ confusion ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของตัวแบบได้ถึง 71.90%
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2189
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
3-11.pdf866.08 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น