กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2169
ชื่อเรื่อง: ประชาคมอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Electronics ASEAN community: e-AC
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรวัต แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ประชาคมอาเซียน
สังคมข่าวสาร
อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ
อาเซียนอิเล็กทรอนิกส์
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: นอกจากความร่วมมือที่เรียกว่า 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ด้านการเมือง และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มประเทศอาเซียนยังมีข้อตกลงร่วมกันอีกมิติหนึ่ง คือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ลดความเหลื่อมล้ำด้านไอซีที สร้างชุมชนอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN) เปิดเสรีด้านการค้า บริการ การลงทุนและไอซีที และใช้ไอซีทีในการให้บริการและทำธุรกรรมออนไลน์ของรัฐบาล (e-Government) ตั้งแต่มีการทำความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-ASEAN Framework Agreement) ในปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงของไอซีทีมาตลอด คงวามพยายามในการทำให้อาเซียนเป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่หลายประเทศยังมีอุปสรรคและตัวถ่วงที่ทำให้ไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านดิจิทัลได้ เพราะภูมิภาคอาเซียนยังมีพื้นฐานของความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2169
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p43-58.pdf4.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น