กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2162
ชื่อเรื่อง: ไตรภูมิวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tri-wisdom of research methods in social sciences
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรวัต แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การตีความ
ปฏิฐานนิยม
สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สัจนิยม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีฐานความคิดมาจาก ๓ สำนักแนวคิด คือ แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม แนวคิดแบบการตีความ และแนวคิดแบบสัจนิยม แต่ละแนวคิดทำให้นักวิจัยต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดคือ แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม มุ่งเน้นการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แต่แนวคิดแบบการตีความต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ส่วนแนวคิดแบบสัจนิยม สามารถใช้ได้ทั้งวิธีการที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2162
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
5-28.pdf1.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น