กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2158
ชื่อเรื่อง: ๒ ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้บริบทางสังคมและการเมือง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Centuries of Thai press in social and political context
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: หนังสือพิมพ์กับการเมือง
หนังสือพิมพ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนมีประวัติมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พัฒนาการของหนังสือพิมพ์ได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ ทั้งด้านกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหาและรูปแบบจนมาถึงยุคประชาธิปไตย ซึ่งมีการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทหารเพื่อเรียกร้องสิทธิการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมไทย พัฒนาการของหนังสือพิมพ์ในแต่ละยุคจะมีความผูกพันกับสถาบันทางการเมืองมาโดยตลอด ทั้งในบทบาทของการทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นผู้เผยแพร่ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน เมื่อยามเกิดภาวะวิกฤติทางการเมือง หนังสือพิมพ์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเสมอมา หนังสือพิมพ์จึงมีความสำคัญ มีบทบาทและอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ สาธารณมติ ของคนในสังคม เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ล้วนเป็นข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวิถีวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเกิดขึ้น จนมีผู้กล่าวว่า สื่อสิ่งพิมพ์อาจลดบทบาทลง แต่ในความจริงแล้วแม้ว่าเทคโนโลยีทางการผลิตจะเปลี่ยนแต่ละหลักการและปรัชญาแห่งวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบัน ความต้องการใช้หนังสือพิมพ์ยังปรากฏอยู่อย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของหนังสือพิมพ์ประกอบกับความต้องการยกระดับการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2158
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
49-66.PDF19.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น