กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2156
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเรวัต แสงสุริยงค์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:42Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:42Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2156
dc.description.abstractปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับองค์การถูกนำไปใช้แพร่หลายในการบริหารงานของรัฐ เอกชนและองค์การไม่แสวงกำไร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้ข้ามธุรกิจมากกว่าศาสตร์สาขาอื่น ๆ ก็ว่าได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ อาทิ พัฒนาการของรัฐและสังคม อิทธิพลของปรัชญาความรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และภูมิหลังของนักคิดด้านองค์การth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดการองค์การth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.subjectองค์การth_TH
dc.subjectโพสต์โมเดิร์นนิสม์th_TH
dc.titleองค์การ : ก่อน-หลังสมัยใหม่th_TH
dc.title.alternativeOrganization : Pre-Post Modernen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue21
dc.volume14
dc.year2549
dc.description.abstractalternativeToday, the organization theories are widespread applied in public, private and non-profit management or in other words that it is a science to use across business more than other sciences. So the understanding of organization must be concern many factors have its effect to changing such as state and society development, power of epistemology, economic changing and background of organization thinkeren
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page19-28.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
19-28.PDF9.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น