กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2156
ชื่อเรื่อง: องค์การ : ก่อน-หลังสมัยใหม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Organization : Pre-Post Modern
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรวัต แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการองค์การ
สาขาเศรษฐศาสตร์
องค์การ
โพสต์โมเดิร์นนิสม์
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับองค์การถูกนำไปใช้แพร่หลายในการบริหารงานของรัฐ เอกชนและองค์การไม่แสวงกำไร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้ข้ามธุรกิจมากกว่าศาสตร์สาขาอื่น ๆ ก็ว่าได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ อาทิ พัฒนาการของรัฐและสังคม อิทธิพลของปรัชญาความรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และภูมิหลังของนักคิดด้านองค์การ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2156
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
19-28.PDF9.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น