กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2148
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความต้องการด้านคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปานเสก อาทรธุระสุข
สุนทรี ลาภรุ่งเรือง
วิไล ลิ่มถาวรานันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ความพอใจ
บัณฑิต - - การจ้างงาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การวิจัยศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความพึงพอใจกับความต้องการด้านคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการด้านคุณภาพของบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๐ และศึกษาคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสายภาษาในด้านทักษะการใช้ภาษาเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น ด้านความสามารถทางวิชาการ เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่นและวิชาชีพ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อนำผลวิจัยมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา ๒๕๕๓ และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือผู้ใช้บัณฑิตภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๐ การรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามตามที่อยู่ของผู้ใช้บัณฑิตที่บัณฑิตแจ้งไว้กับภาควิชาภาษาตะวันออก โดยจัดส่งแบบสอบถามจำนวน ๗๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ ของแบบสอบถามที่ส่งไป การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติแบบพรรรณา เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของความพึงพอใจต่อบัณฑิตกับความต้องการของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๐ กับผลประเมินความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยผู้ใช้บัณฑิต ในด้านที่กำหนดไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการใช้ภาษาเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น และวิชาชีพด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านมนุษยสัมพันธ์พบว่า ผลความพึงพอใจต่ำกว่าผลความต้องการ ได้แก่ ด้านทักษะการใช้ภาษาเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถทางวิชาการภาษาเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่นและวิชาชีพตามลำดับ ส่วนผลความพึงพอใจที่สูงกว่าผลความต้องการ ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตกับผลความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างไม่มากนัก This research. “The Comparative Study of User’s Satisfaction and Need of Graduates Quality from the Department of Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University”, was aimed firstly to investigate the investigate the quality of the graduates from the Department of Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University in academic year 2007,and secondly, to investigate the preferable qualifications of the graduates on (1) language use of all three languages (Chinese, Japanese , and Korean) (2) academic and professional abilities (3) working performance (4) virtue and (5) human relation. The data received was used to frame the revision plan for academic year 2010 BA curricula and hopefully to be able to produce graduates responding to the requirement of the labor market. The population was organizations employing graduates from the Department of Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University of academic year 2007. Since this was a survey research, questionnaire was the data collecting tool. From 75 sets of questionnaire sent to those organizations, 68 sets of questionnaire were returned which was equal to 90.67%. The data was analyzed using descriptive statistic for finding the distinction of the satisfaction
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
67-83.pdf1.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น