กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/214
ชื่อเรื่อง: ความผิดปกติของดุลเกลือแร่ในผู้ป่วยจมน้ำทะเลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Electrolytes abnormalities in sea water near-drowning patients in Burapha University hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย ยงศิริ
จิรนุช ธรรมคำภีร์
ผกาพรรณ ดินชูไท
ศิริพร ตั้งจาตุรนรัศมี
สุริยา โปร่งน้ำใจ
รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
พวงทอง อินใจ
ณัฐพล อันนานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การจมน้ำ
เกลือแร่
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความผิดปกติของดุลเกลือแร่ในผู้ป่วยจมน้ำทะลที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 14.46+11.15 ปี มีผู้ป่วยอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี 19/39 ราย (48.72%) ความผิดปกติของดุลเกลือแร่ที่พบบ่อยตามลำดับคือ hyponatremia 2/39 (5.1%) hypernatremia 12/39 (30.8%) hypokalemia 8/39 (20.5%) hyperchloremia 16/39 (41.1%) high anion gap 23/39 (59%) hypobicarbonatemia (61%) ผู้ป่วย hypokalemia จำนวน 7 รายจาก 8 รายมีภาวะ high anion gap ร่วมด้วย ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยที่มี hifh anion gap ต่ำกว่าผู้ป่วยที่มี normal anion gap อย่างมีนัยสำคัญ (87.06+17.68% vs. 95.8+5.94% p=0.031) โดยที่มีระดับ systolic blood pressure ไม่แตกต่างกัน สรุปคือ ความผิดปกติของดุลเหลือแร่ในผู้ป่วยจมน้ำทะเลที่พบบ่อยคือ Hypernatremia, hypokalemia, hyperchloremia และ high anion gap สาเหตุของ high anion gap น่าจะมาจากภาวะพร่องออกซิเจน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/214
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น