กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2136
ชื่อเรื่อง: ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การเมือง
นักศึกษา - - กิจกรรมทางการเมือง
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 2. เพื่อศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา 3. เพื่อศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกต่อไป การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ จำแนกตาม เพศ อายุ สายวิชาที่ศึกษา ชั้นปี รายได้/เดือน อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้ของครอบครัว/เดือน ภูมิลำเนาเดิม และการทำกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จำนวน 55,670 คน จาก 7 สถาบัน อันได้แก่ มหวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสามารถกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 397 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 17.82) สำหรับในประเด็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น จากการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.66) ผลการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองพบว่า เพศ ภูมิลำเนาเดิม และการทำกิจกรรมนิสิต นักศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลทำให้การมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีความรู้ความเข้าใจทางทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง ผู้มีภูมิลำเนาเดิมอยู่นอกภาคตะวันออกมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมากกว่าผู้มีลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกมีความรู้ความสนใจทางการเมืองมากกว่าผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก และนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ทำกิจกรรมในหน่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมากกว่านิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมสำหรับในส่วนของผลการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น พบว่า เพศ ภูมิลำเนาเดิม และการทำกิจกรรมนิสิต นักศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง ผู้มีภูมิลำเนาเดิมอยู่นอกภาคตะวันออก และนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ทำกิจกรรมในหน่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมากกว่านิสิต นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรม ผ อนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต่างกัน นั่นหมายความว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2136
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p73-98.pdf263.03 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น