กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2129
ชื่อเรื่อง: ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙ : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การลงคะแนนเสียง - - ชลบุรี
การเมือง
วุฒิสมาชิก - - การเลือกตั้ง
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวข้องการกับสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๙ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงบรรยากาศทั่วไปช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๙ ในจังหวัดชลบุรี และศึกษาบทบาทและการทำงานของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับจังหวัด ปัญหาอุปสรรค แรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอีกทั้งเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา บาบาทของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กรสาธารณะ และองค์กรอื่นๆ ที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเพื่อให้ทราบแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อที่จะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ผู้วิจัยได้ศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๙ ในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้ง ๓ เดือน ช่วงระหว่างการมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง จนถึง ๑ เดือน ภายหลังจากคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งจากเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จากการศึกษาพบว่า การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคที่รุนแรงแต่อย่างใด การบริหารจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามปกติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและความสนใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองของผู้สมัครก็เป็นได้ได้ด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน การแข่งขันไม่มีความรุนแรง บรรยากาศการเลือกตั้งค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยมีความคึกคักเหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ผ่านมา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2129
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
85-108.PDF23.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น