กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2121
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภารกิจของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสังคมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategic management of local wisdom: Roles of university libraries toward Thai society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
สารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันบริการสารสนเทศที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการสารสนเทศในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำใปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ในการนำเสรอรูปแบบการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแล้ว รวมทั้งนำเสนอแนวคิดเชิงการบริหารองค์กรสมัยใหม่ในเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบริการเชิงรุกโดยเน้นวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2121
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น