กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2114
ชื่อเรื่อง: ธุรกิจการค้าและบริการ : เลือกทำเลที่ตั้งอย่างไรไปสู่ความสำเร็จ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย เดชะพรหมพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การค้า
ธุรกิจ
ร้านค้า - - สถานที่ตั้ง
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: การคัดเลือกทำเลของที่ตั้งธุรกิจการค้าและบริการเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์อยู่ ๕ ประการคือ ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง การตั้งร้านติดต่อกันเป็นกลุ่มของธุรกิจการค้าประเภทเดียวกัน การตั้งจับคู่กับร้านข้างเคียงที่จะช่วยส่งเสริมกัน แรงดึงดูดจากความหลากหลายและตำแหน่งที่ตั้งที่ประชากรสัญจรผ่านไปมามากๆ คำสำคัญ : ทำเลที่ตั้ง, ธุรกิจการค้าและบริการ, พฤติกรรมการเดินทาง, องค์ประกอบเชิงภูมิศาสตร์, ระยะทางระยะเวลาในการเดินทาง, การเลือกที่ตั้งเกาะกลุ่ม, การเลือกที่ตั้งจับคู่กับร้านข้างเคียง, แรงดึงดูดจากความหลากหลาย, ประชากรสัญจรไปมา Location commercial and service, business journey behavior, geographic location factor, time and actual distance, the cluster of the distance, the spatial affinities, gravity from the variety, the pedestrian
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2114
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p116-127.pdf532.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น