กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2110
ชื่อเรื่อง: ศูนย์บริการสารสนเทศ: สะพานเชื่อมบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bridging the gap of e-Government
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรวัต แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการสารสนเทศ
สารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: บริการรูปแบบใหม่ของรัฐบาลในยุคของสังคมสารสนเทศ คือ การนำเอาบริการที่มีอยู่เดิมมาทำให้เป็นระแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชนผ่านเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมและช่วยลดภาระผู้ใช้บริการในการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลชนบท ศูนย์บริการสารสนเทศเป็นนวัตกรรมที่นิยมนำมาใช้ในการลดช่องว่างการเข้าถึงสารสนเทศและเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของคนในเมืองและชนบทของหลายประเทศ ความล้มเหลวของการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านศูนย์บริการสารสนเทศ มาจากขาดการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างจริงจัง ขาดความรับผิดชอบและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการใหม่ๆ และขาดการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมถึงผู้ใช้บริการไม่ให้ความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ในการใช้บริการจากศูนย์บริการสารสนเทศ ความสำเร็จในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านศูนย์บริการสารสนเทศไม่ใช่อยู่ที่ตัวบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์บริการสารสนเทศ แต่อยู่ที่กระบวนการบริหารศูนย์บริการสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนผู้ให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นก็คือ ศูนย์บริการสนสนเทศต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน มีบริการหลักที่ประชาชนของแต่ละชุมชนต้องการ และประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2110
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p81-102.pdf6.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น