กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2105
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Construction of learning activity package in english for prathomsuksa three students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศศิธร พรหมประเสริฐ
ปริญญา ทองสอน
มณเทียร ชมดอกไม้
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน - - กิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิ E1/E2 และ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.89/93.33 ตามค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2105
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p80-88.pdf3.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น