กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2097
ชื่อเรื่อง: การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Transgenerational family counseling : From theoretical perspective to pratice
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษา
ครอบครัว - - แง่จิตวิทยา
จิตวิทยา
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การปรึกษาครอบครัวเป็นกระบวนการทางจิตวิทยากระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เช่นเดียวกับพัฒนาการของมนุษย์ ดังนั้นการปรึกษาครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ และ มีความจำเป็นต่อพัฒนาความสัมพันธ์ และ พัฒนาระบบครอบครัว เนื่องจาก ครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ครอบครัวทำหน้าที่ในการกล่อหลอมบุคคล ทั้งในเรื่องบุคลิกภาพ จริยธรรม พฤติกรรมต่างๆ การนำแนวคิดทฤษฏีการศึกษาตามแนวทฤษฏีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น มาประยุกต์สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นกับพลัง 8 ประการที่หล่อหลอมการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว คือ การแยกแยะตัวเอง สามเหลี่ยมสัมพันธ์ ระบบทางด้านอารมณ์ในครอบครัวเดี่ยว กระบวรการการโยนความผิดในครอบครัว การตัดขาดทางอารมณ์ กระบวนการถ่ายทอดระหว่างรุ่น ลำดับของพี่น้อง การถดถอยทางสังคม จะเป็นการทำให้ผู้รับการปรึกษาเกิดการเรียนรู้ความเชื่อมโยงลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัวที่สืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ในอันที่จะทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถทำนายประสิทธิภาพของครอบครัวในรุ่นปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2097
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
57-66.pdf152.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น