กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2096
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Multilevel regression analysis with HLM 6
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพรัตน์ วงษ์นาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอย
สถิติ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: ในบทความนี้เสนอการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับ 2 ระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM เวอร์ชัน 6.06 รุ่นทดลองใช้เฉพาะนักศึกษา (student version) วิเคราะห์การถดถอยพหุระดับ 2 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียนกับระดับโรงเรียน โดยนำเข้าข้อมูลดิบที่เก็บในรูป SPSSSAV มาสร้างไฟล์ข้อมูลแบบ MDM ของโปรแกรม HLM และแสดงการกำหนดลักษณะเฉพาะของสมการถดถอยพหุระดับเป็น 5 โมเดล พร้อมการสั่งวิเคราะห์และตีความ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2096
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
27-42.pdf453.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น