กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2095
ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตและกระบวนการทำประมง : กรณีศึกษาหมู่บ้านประมงหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Study Of The Fishermen's Ways of Life and Their Fisheries: A Case Study of the Fisherman in Hatwonnapha Fisherman's Village, Muang, Chon Buri
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ชลบุรี - - ความเป็นอยู่และประเพณี
ชาวประมง - - การดำเนินชีวิต
ประมง - - ชลบุรี
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและกระบวนการประมงของชาวประมง ในหมู่บ้านประมงหาดวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยทำการศึกษาครอบคลุมถึงวิถีชีวิต กระบวนการทำประมง ปัจจัยการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต พิธีกรรม ความเชื่อ การเจริญเติบโตของครอบครัวและการสืบทอดอาชีพประมง และการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่าหมู่บ้านหาดวอนนภา มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากการเข้ามาตั้งรกรากของครอบครัวชาวบ้านเพียง ๒-๓ ครอบครัว ต่อมาจำนวนครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นจากการแต่งงาน โดยความสัมพันธ์เครือญาติเป็นไปอย่างแนบแน่นเกื้อกูลกัน เกิดระบบเครือญาติจากทางสายเลือกและจากการแต่งงานกัน ทำประมงเป็นอาชีพหลักทั้งเลี้ยงตัวเอง ยังชีพและค้าขาย ทั้งสดและแปรรูป รองลงมาคือ ค้าขายและรับจ้าง การทำประมงใช้ระบบการผลิตแบบเสรี มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ โดยมีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันเรื่องระยะเวลาการออกทะเลเท่านั้น โดยเริ่มจากสำรวจบริเวณที่มีสัตว์ทะเลอยู่แล้วจึงวางอวนแล้วจึงแบ่งส่วนเพื่อบริโภคและขายต่อไป สำหรับปัจจัยการผลิตประกอบด้วยทรัพยากรทางทะเล แรงงานจากเดิมเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นระบบการว่าจ้าง ทุนจากที่เป็นเรือ ลอบ อวน ปัจจุบันก็มีการเพาะพันธ์สัตว์น้ำ รวมทั้งแปรรูปเป็นอาหารแห้งเก็บไว้บริโภคและจำหน่าย โดยมีหัวหน้าครัวเรือนทำหน้าที่จัดการการผลิต ซึ่งอาหารทะเลที่ผลิตได้ก็จะนำมาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งอาหารอื่นๆ จะอาศัยจากสภาพแวดล้อมและร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้าน ด้านเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาจากแหและเรือใบมาใช้เครื่องมือที่สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละมากขึ้น และใช้เครื่องมือเรือแทนแรงลม หรือใช้การจ้างแรงงานจากภายนอก ถึงแม้ว่าการผลิตจะพัฒนาไปแต่ความเชื่อเรื่องแม่ยานางยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่น โดยต้องประกอบพิธีกรรมเช่นไหว้แม่ย่านางก่อนที่จะออกเรือทุกครั้ง ขณะที่ได้มีการจัดกลุ่มเกษตรประมงหมู่บ้านบางแสนล่าง (หมู่บ้านวอนนภา) ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดหาตลาดและแปรรูปสินค้า รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและแผนการรักษาระบบนิเวศทางทะเล เพื่อนำทรัพยากรนั้นมาแปลงเป็นรายได้หมุนเวียนต่อไป เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน การเปลี่ยนอาชีพหรือย้ายถิ่นฐานและเพื่ออนุรักษ์อาชีพประมงซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ไม่ให้หายไปจากหมู่บ้านแห่งนี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p47-67.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น