กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2094
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The favorable characteristics of a good local newspaper as perceived by people in Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชนท้องถิ่น - - ชลบุรี
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - - ชลบุรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตามกลุ่มความผูกพันทางสังคมของผู้บริโภค การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของประชาชนจังหวัดชลบุรีตามกลุ่มความผูกพันทางสังคมของผู้บริโภคใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square) สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ตามกลุ่มผู้บริโภค ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยวิธีการ LSD ผลการวิจัยพบว่า ๑. ใ พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เคยอ่านนาน ๆ ครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๖๒.๕ อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นศรีราชามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ เหตุผลที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากที่สุดเนื่องจากมีข่าวสารของท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓ ส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓ ส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓ ส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ท้อถิ่นน้อยกว่า ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓ ส่วนใหญ่อ่านข่าวสังคมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากที่สุดคือ เพื่อได้รับทราบข่าวสารทั่วไปในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒ ๒. ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในด้านความรับผิดชอบ และจริยธรรมของหนังสือพิมพ์มากที่สุด ๓. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำแนกตามระดับความผูกพันพบว่า ๓.๑ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่แตกต่าง ๓.๒ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นศรีราชา และเสียงมหาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ๓.๓ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีเหตุผลในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีอ่าน ในด้านมีชื่อเสียงมานาน ตรวจลอตเตอรี่ (เรียงเบอร์) และมีข่าวสารของท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ๓.๔ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีสถานที่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓.๕ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีระยะเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓.๖ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีประเภทของเนื้อหาในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิจ/ ธุรกิจ รายงานพิเศษ ข่าวการศึกษาและข่าวการเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนเนื้อหาประเภทอื่นๆไม่แตกต่างกัน ๓.๗ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้านได้รับข่าวสารทั่วไปในท้องถิ่น การรับทราบข่าวการเมือง ได้รับคำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓.๘ ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พึ่งประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้านบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ความรับผิดชอบและจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ เนื้อหา การเขียนและการตกแต่งต้นฉบับ และการผลิตและการจัดจำหน่าย (ระบบการพิมพ์และการเผยแพร่) ไม่แตกต่างกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2094
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p51-75.PDF24.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น