กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2090
ชื่อเรื่อง: การสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The science instruction consistency on constructionism theory for science project creating
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอน
ทฤษฎีสรรคนิยม
วิทยาศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หลักการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมกรเรียนรู้ บรรยากาศของการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา และตัวอย่างกิจกรรมการสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2090
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-15.pdf247.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น