กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2081
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลในเขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems and recommendations for movements of subdistrict - level community organizations councils in Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: สภาองค์กรชุมชน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
องค์กรชุมชน
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลในเขตภาคตะวันออก การวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่าปัญหาในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสามารถจัดเรียงลำดับจากด้านที่มีปัญหามากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการจัดตั้งสภาองค์กรค์กรชุมชน ด้านการจัดทำแผน ด้านการประชุม และด้านการบริหารงาน ตามลำดับ ส่วนข้อเสนอแนะทางออกในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยประเด็นที่มีข้อเสนอแนะทางออกในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนที่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) สถาบันพัฒนาองค์กรจำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในวงกว้างให้ประชาชนรู้จักสภาองค์กรชุมชนมากขึ้น (2) สภาองค์กรชุมชนควรมีการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมและภูมิปัญญาในชุมชนมาใช้ในการขับเคลื่อนเป็นหลัก (3) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรประสานงานให้เกิดเอกภาพภายในองค์กรเครือข่ายก่อนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด เช่น ขบวนการจังหวัด (4) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรยกระดับงานสภาองค์กรชุมชนเป็นยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน และ (5) ก่อนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจำเป็นต้องมีการตกลงกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นให้ลงตัวเสียก่อน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2081
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p183-209.pdf743.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น